GUIDE OF CATNIP

catnip คือกัญชาแมว ซึ่งเป็นต้นไม้ในตระกูลคล้ายมินต์ มีต้นกำเนิดมาจากทวีป เอเชียและยุโรป ต้นกัญชาแมวนี้จะปล่อยน้ำมันชนิดหนึ่งออกมาจากใบ ...

Continue reading